Blog
Proč si pořídit protiroztočové lůžkoviny?
30.07.2022 Články, rady
Proč si pořídit protiroztočové lůžkoviny?
Protože použitý materiál lůžkovin nanoSPACE je nejen prodyšný, příjemný na dotek a měkoučký, ale především obsahuje Nanotkaninu, která zabraňuje shrom... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
  3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti PROMEDIJEK s.r.o.
identifikační číslo: 04995040,
se sídlem Hněvkovského 1377/4, 149 00 Praha 4,
provozovnou Markušova 1634/6, 149 00 Praha 4,
tel. 734 728 114, e-mail: info@promedijek.cz,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256754

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.promedijek.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího PROMEDIJEK s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.promedijek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zbožím internetového obchodu jsou zdravotnické prostředky a produkty pro péči o tělo.

1.2.  Podle platné právní úpravy se kupující dělí na spotřebitele a osobu, která spotřebitelem není.

1.2.1.Spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každý člověk, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.2.2.Osobou, která spotřebitelem není, je osoba, která jedná a uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel, nebo která jedná a uzavírá smlouvu jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.2.3. Obchodní podmínky se liší pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem, jež jedná při objednávání zboží v rámci své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jménem podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, nebo ze svého uživatelského rozhraní na základě registrace kupujícího, dle jeho svobodného uvážení.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu (dále jen „uživatelský účet“) je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Uživatelský účet je založen na dobu tří (3) let, kdy při každém přihlášení se do uživatelského účtu dochází k prodloužení této lhůty opět na 3 roky.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Uživatelský účet je automaticky zrušen v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet tři (3) roky nevyužívá.

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a v rámci území Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

3.4.4. identifikační údaje kupujícího nezbytně nutné k vystavení daňového dokladu a k doručení zásilky kupujícímu a

3.4.5. povinnost akceptace (přijetí) obchodních podmínek kupujícím.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zavázat se k platbě". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Objednávka zboží odeslaná prodávajícímu je nabídkou k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky do systému toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká až následným doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. Vzniklou kupní smlouvu lze rušit a měnit pouze na základě dohody obou stran, nebo ze zákonných důvodů.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních  podmínek).

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím založený kupní smlouvou pozbývá účinnosti uplynutím lhůty pro možnost uplatnění práva z vad, nebo odstoupením od smlouvy. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.2. Celkovou cenou se rozumí kupní cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží včetně DPH. Celkovou cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu, což může kupující provést následujícími způsoby:

4.2.1. v hotovosti,  nebo bezhotovostně platební kartou, v provozovně prodávajícího na adrese Markušova 1634/6, 149 00 Praha 4;

4.2.2. dobírkovou službou v hotovosti, nebo bezhotovostně platební kartou, v místě určeném kupujícím v objednávce nebo při osobním odběru ve výdejně zásilek;

4.2.3. bezhotovostně předem převodem na bankovní účet prodávajícího č.9345041001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „bankovní účet prodávajícího“);

4.2.4. bezhotovostně pomocí platební brány ComGate společnosti ComGate Payments, a.s.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5, dále čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby dobírkovou službou (v hotovosti, platební kartou) u dopravce nebo platbou v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě objednávky v kupní ceně 10 000,00 (desettisíc) vč. DPH a vyšší, všemi nabízenými způsoby dopravy, je požadována vždy platba předem, bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. V případě vytvoření kupujícím většího počtu objednávek než jedné, jejichž součet celkové ceny dosáhne částky 10 000,00 (desettisíc) Kč vč. DPH a vyšší, je prodávající oprávněn požadovat za tyto objednávky platbu předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit celkovou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude kupujícímu předáno či odesláno až po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. V případě uvedení takové ceny zboží, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

4.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.11. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Uvedená doba odeslání a doručení je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Jako nejzazší možná lhůta doručení se uplatní zákonná lhůta 30 dnů.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V opačném případě, má prodávající nárok na náhradu ceny spojené s balením a dodáním zboží a na náhradu způsobené škody, pokud nějaká vznikla.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. V případě, že došlo v minulosti ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy svévolným nepřevzetím zboží bez předcházejícího oznámení o odstoupení od smlouvy, další případná budoucí objednávka nebude ze strany prodávajícího akceptována (viz. čl. 3.10 obchodních podmínek).

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci k sepsání škodné události. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Nebezpeční škody na zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl, 5. 6, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy ho měl možnost převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího umístěné na webu pod názvem „Doprava a platba“.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

6.1.2. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

6.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

6.1.4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

6.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

6.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

6.1.7. u zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta do čtrnácti (14) dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Tato lhůta slouží pro nezbytné obeznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží., a to týmž způsobem, jako kdyby jej spotřebitel vybíral v kamenné prodejně.

6.3. Spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy musí prodávajícího o jeho rozhodnutí informovat. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může být spotřebitelem vůči prodávajícímu učiněno jakýmkoli jednoznačným prohlášením ve lhůtě uvedené v čl. 6.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel přímo vyplnit a odeslat elektronický formulář na webové stránce nebo využít formulář, který je součástí obchodních podmínek (příloha č.1). Vyplněný formulář může spotřebitel zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@promedijek.cz nebo na adresu sídla prodávajícího.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno spotřebitelem na adresu sídla Hněvkovského 1377/4, 149 00 Praha 4, nebo osobně předáno na adrese provozovny prodávajícího Markušova 1634/5, 149 00 Praha 4. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

6.5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při zasílání zboží prodávajícímu je spotřebitel povinen zajistit vhodný obal pro přepravu zboží, tzn. takový obal, který zabrání vzniku poškození na zboží.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud nebude vzájemně dohodnut jiný způsob. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zboží obdrží, nebo mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

6.7. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8. Prodávající má nárok požadovat po spotřebiteli úhradu škody za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. Prodávající je také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit především, pokud existují objektivní důvody, pro které není možné zboží dodat, zejména důvody na straně třetích osob, nebo pokud je zjevné, že jsou v objednávce záměrně uvedeny nesprávné informace. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu, pokud již byla uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.11. Ustanovení o odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě neplatí v případě, že kupní smlouva je uzavírána osobou, která je podnikatel.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, že:

7.5.1. prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.5.2. je vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

7.5.3. jde o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

7.5.4. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

7.5.5. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu, neodborným zacházením tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

7.8. Podnikatel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době jednoho roku od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době jednoho roku od převzetí.

7.9. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.10. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.11. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.12 obchodních podmínek).

7.12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.12.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.9 obchodních podmínek,

7.12.2. vada se projeví opakovaně,

7.12.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.12.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.13. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci a vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.15. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména zasláním reklamovaného produktu na korespondenční adresu PROMEDIJEK s.r.o., Hněvkovského 1377/4, 149 00, Praha 4, nebo osobním předáním na adrese provozovny Markušova 1634/6, 149 00, Praha 4, telefonicky na čísle 734 728 114 či elektronickou poštou na adrese  info@promedijek.cz .

7.16. Reklamace včetně odstranění vady:

7.16.1. v případě vytknutí vady spotřebitelem, musí být reklamace vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

7.16.2. v případě vytknutí vady podnikatelem, je reklamace vyřízena v přiměřené době po jejím vytknutí.

7.17. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.16.1 obchodních podmínek může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.18. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.20. Prodávající či jiná osoba může spotřebiteli poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. V tomto případě prodávající vystaví záruční list, ve kterém určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Záruka za jakost nad rámec zákonných práv z vadného plnění není prodávajícím poskytována podnikateli.

7.21. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvya veškeré normy podle platné legislativy ČR.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází po převzetí zboží a zaplacení celkové ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

On-line podání podnětu k mimosoudnímu řešení umožňuje také platforma zřízená Evropskou komisí na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.4.1. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.4.2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4.3. Dozor v oblasti zdravotnických prostředků vykonává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

8.4.4. Dozor nad oblastí dodržování povinností vyplývajících z výroby a nakládání s kosmetickými výrobky provádí krajská hygienické stanice.

8.4.5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na webových stránkách.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na webových stránkách.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném na webových stránkách.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou může být kupujícímu doručována na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

12.1. V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, má spotřebitel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití („kus za kus“). Elektrozařízení je možné kupujícím předat v provozovně prodávajícího na adrese Markušova 1634/6, Praha 11, nebo zaslat na korespondenční adresu Hněvkovského 1377/4, 149 00, Praha 4. (Více zvláštní dokument dostupný na webových stránkách).

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Přílohu č. 2 tvoří vzorový formulář pro uplatnění práva z vad. Oba dokumenty jsou k dispozici také ke stažení přímo na webové stránce prodávajícího.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PROMEDIJEK s.r.o. Hněvkovského 1377/4, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@promedijek.cz, telefon 734 728 114. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Praze dne 6.1.2023

Obchodní podmínky ke stažení

 

  Ke staženíke stažení, účinnost od 6.1.2023

Obchodní podmínky ke stažení platné od 5.5.2022 s účinností do 5.1.2023

Obchodní podmínky ke stažení platné od 26.11.2021 s účinností do 5.5.2022

Obchodní podmínky ke stažení platné od 31.8.2021 s účinností do 26.11.2021

Obchodní podmínky ke stažení platné od 26.7.2020 s účinností do 31.8.2021

Obchodní podmínky ke stažení platné od 22.1.2020 s účinností do 26.7.2020

PROMEDIJEK.cz na Firmy.cz

 

Možnost zaplatit online

 

Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně v naší provozovně

Markušova 1634/6
149 00, Praha 11

Provozovna PROMEDIJEK s.r.o.

Kontakt
Logo
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
© PROMEDIJEK s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz